Kontakti

Trainkos Sh.A. Fushë Kosovë
Operimi me Trena i Hekurudhave të Kosovës “Trainkos” SH.A. 12000
Fushë Kosovë , Sheshi i Lirisë p.n.
TEL: 038/534 – 814
ACC: 1114004229000159 VAT No.: 330141383 Pro Credit Bank
E-mail: marketing@trainkos.com ; info@trainkos.com
www.trainkos.com

Emri i juaj(e kërkuar)

Email i juaj (e kërkuar)

Sukbjekti

Mesazhi