Punësimi

Procedura e aplikimit:

Aplikacioni dhe konkursi mund të merren në ndërtesën e drejtorisë në Fushë Kosovë apo duke zgjedhur likun në vijim Aplikacion për punësim TRAINKOS. Aplikacionin së bashku me dëshmitë tjera mund të dorëzohen në ndërtesën e drejtorisë së Trainkos Sh.A, në adresën Sheshi i Lirisë pn, në Fushë Kosovë. Dokumentet duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur në të cilën duhet të shkruhet pozita për të cilën aplikon. Data e fundit për aplikim është specifikuar në dokumenti e shpallur te pozitat aktuale. Dokumentacioni që mbërrin pas afatit dhe i pakompletuar do të konsiderohet i pavlefshëm. Dokumentet duhet të dorëzohen vetëm në kopje pasi të njëjtat nuk ju kthehen. Vetëm kandidatët e selektuar për listën e ngushtë do të kontaktohen. Për informata kontaktoni në numrin e tel. 038 534 830.

Pozitat aktuale: