Dep. i Administratës

Departamenti i Administratës është pjesë përbërëse e TRAINKOS-it dhe merret me fushën administrative brenda kompanisë. Departamenti i Administratës ka një rol me rëndësi organizative për bashkëveprim të të gjitha punëve administrative që kanë të bëjnë për të gjithë sektorët. E tërë kjo ka për qëllim arritjen e një funksionimi më të mirë dhe më efikas në kryerjen e punëve të tërësishme për Trainkos-in.

Fushat që përfshin Departamenti i Administratës janë të paraqitura në pjesën më poshtë:

 • Infrastruktura dhe politikat e Administratës brenda Ndërmarrjes, si dhe zbatimi i tyre.
 • Departamenti i Administratës mbështet menaxhimin e brendshëm dhe të jashtëm të Ndërmarrjes me qëllim të arritjes së progresit në HK-Trainkos Sh.A.
 • Menaxhimin dhe ofrimin e shërbimeve rreth zbatimit të legjislacionit sa i përket Resurseve Njerëzore.
 • Ofrimin e shërbimeve administrative për personelin e Ndërmarrjes, përkatësisht menaxhimin e të gjitha punëve në përkatësi të (që i përkasin) Resurseve Njerëzore.
 • Departamenti i Administratës gjithashtu është përgjegjës edhe për identifikimin për  trajnim dhe ofrim të  mundësive për ngritje profesionale të punonjësve të Ndërmarrjes.
 • Çështjet logjistike për tërë Ndërmarrjen (ku përfshihet akomodimi i stafit dhe organeve administrative, transporti, depoja dhe materialet për zyre si dhe shumë sfera të tjera që kanë rol mbështetës për Ndërmarrjen).
 • Ky Departament është përgjegjës për hartimin e  strategjisë për menaxhimin e Sektorëve dhe shërbimeve.
 • Ky Departament ofron shërbime në sferën e teknologjisë informative dhe të komunikimit.
 • Arkiva, administrimi, qarkullimi dhe ruajtja e dokumentacionit të hyrë ose të krijuar në HK-Trainkos Sh.A.
 • Hartimi i planeve dhe programeve të punës që kanë të bëjnë me mbarëvajtjen e punës së Administratës.

Departamenti i Administratës ka për qëllim përmbushjen e obligimeve dhe detyrave administrative me sa më shumë efikasitet dhe përgjegjësi, Departamenti i Administratës funksionin e vet e kryen nëpërmjet këtyre sektorëve:

 • Sektori i Resurse Njerëzore;
 • Sektori i Logjistikës dhe IT.
 • Sektori për Trajnime dhe Kualifikim

Këta sektorë, njësi kanë të ndarë fushën e përgjegjësisë brenda Departamentit të Administratës