Dep. i Zhv. të Biznesit

Departamenti i Zhvillimit të Biznesit është pjesë përbërëse e TRAINKOS-it dhe është përgjegjës për tërë fushën e zhvillimit të biznesit  brenda kompanisë.
Departamenti i Zhvillimit të Biznesit brenda TRAINKOS SH.A, është përgjegjës për zhvillimin e bizneseve në tërësi duke filluar nga marketingu dhe shitja e deri tek planifikimi strategjik, zhvillimi i politikave të aprovuara dhe koordinimi me faktorët relevant. Në kuadër të këtij departamenti do të zhvillohet edhe veprimtaria e shpedicionit si aktivitet i ri.

Departamenti i Zhvillimit të Biznesit udhëhiqet nga Drejtori, ai ka përgjegjësi të plotë profesionale dhe ligjore për menaxhimin e departamentit

Drejtori i Departamentit për Zhvillimin e Biznesit i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv.

Për t’i përmbushur detyrat dhe përgjegjësitë që i takojnë, në përputhje me skemën organizative të kompanisë, departamenti është i organizuar në tre sektorë:

v  Sektori i Marketingut;

v  Sektori për Planifikim Zhvillim dhe Koordinim;

v  Sektori për  Shpedicion.