Përgatitja e dërgesës

 

Për secilin  transport me kontejnerë të planifikuar ju lutemi lajmëroni sektorin e Marketingut përmes  E-mail: marketing@trainkos.com , në mënyrë që të ndërmarrim të gjitha masat  e duhura për të realizuar atë transport.

Nëse keni marrëveshje – kontratë me ne për kushte dhe dinamikë të posaçme të transportit atëherë duhet që vetëm në rast se nuk veprohet sipas marrëveshjes – kontratës të na njoftoni.