Llojet e biletave

 

Trainkos Sh.A.për udhëtarët e  vet ofron këto lloj të biletave:

  • Bileta një drejtimëshe – e cila përdoret vetëm për një udhëtim;
  • Bileta dy drejtimëshe – e cila përdoret si  biletë kthyese;
  • Bileta me zbritje – e cila përdoret për student , nxënës etj; dhe
  • Bileta mujore – përdoret për student, nxënës, punëtorë etj.